- CSR - News

CSR- Training ‘Basic Life Support’ en AED

Eglish version below

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het volgen van een training ‘Basale reanimatie’. Een training die je volgt in de hoop het nooit nodig te zullen hebben. Maar, het behalen van dit certificaat zorgt er wel voor dat je levensreddend kunt handelen bij een hartstilstand.

De Hartstichting heeft op 17 oktober jl. de resultaten van een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat de kans op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis is gestegen van 9% naar gemiddeld 23% procent sinds de jaren ‘90.

Het doel van de stichting is om iedereen met een hartstilstand binnen 6 minuten te helpen, ook wel de 6 minuten zone genoemd. Hiervoor zijn 170.000 burgerhulpverleners nodig (1% van de Nederlandse bevolking), verspreid over het land. Op dit moment staan er 140.000 burgerhulpverleners geregistreerd en wordt er geworven naar 30.000 nieuwe burgerhulpverleners.

Er zijn ongeveer 80 werknemers bij BNP Paribas Leasing Solutions Nederland werkzaam. Maar liefst 35 (!!) werknemers hebben zich aangemeld voor de training. Tot op heden hebben 31 werknemers de cursus gevolgd en het certificaat met succes behaald. Gedurende de training van twee sessies is hen geleerd hoe te reanimeren (borstcompressies en beademing) en hoe een AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken. Uit de meeste reacties van de geslaagden blijkt dat reanimeren in eerste instantie werd onderschat. Door de enthousiaste inzet van zowel de deelnemers, als de instructeur, zijn de trainingen met goed gevolg afgerond.

Rekening houdend met de werknemers die reeds EHBO en/of Bedrijfshulpverlening hebben behaald, zijn meer dan de helft van de werknemers nu in staat om levensreddend te handelen! Natuurlijk moet de kennis wel up-to-date worden gehouden door binnen 2 jaar na het behalen van het certificaat een opfristraining te volgen.

csr-reanimatie-4 csr-reanimatie-1 csr-reanimatie-2 csr-reanimatie-3

The Netherlands CSR- Training ‘Basic Life Support’ and AED

Following a training Basic Life Support (CPR, Cardiopulmonary resuscitation) will probably not be the first thing that comes to mind when thinking of Corporate Social Responsibility. This is a training that you hope you will never need, but completing this training makes sure that you can take lifesaving actions in case of a cardiac arrest.

On October 17th 2016 the Dutch Heart Association published a research in The Netherlands. This research shows that the chance of surviving a cardiac arrest outside of the hospital increased from 9% to an average of 23% since the ’90s.

The goal of the association is to help everyone with a cardiac arrest within six minutes, called the 6 minute zone. To accomplish this goal, over 170.000 CPR trained civilians are needed, spread over the country. This accounts for 1% of the Dutch population. At this moment the association has 140.000 registered civilian rescuers and 30.000 more are being enlisted.

Approximately 80 employees are working within BNP Paribas Leasing Solutions Netherlands. A splendid amount of 35 (!!) employees signed up for the Basic Life Support training. Thus far 31 employees followed the training and obtained their certificate. During the training of two sessions they have been taught how to perform CPR and how to use an AED (Automated External Defibrillator). From the reactions after the first training it turns out they underestimated performing CPR. The training was a success due to the enthusiastic efforts of the participants as well as the instructor.

Taking into consideration that some of the employees already have a First Aid certificate including CPR, more than half of the employees are now able to take lifesaving actions! Of course this knowledge must be kept up to date by following a refresher course within two years of obtaining the certificate.